Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

6364ff8a26950.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Naša škôlka

Charakteristika materskej školy

Naša materská škola je umiestnená v budove, v ktorej sú prevádzke 3 triedy MŠ – a to trieda žabiek (najmladšie deti), trieda lienok (stredná trieda) a trieda včielok (najstaršie deti – predškoláci). V materskej škole pracuje 7 učiteliek, 1 školníčka, 1 upratovačka. Školské stravovanie je zabezpečené vedúcou ŠJ a 3 kuchárkami.

Zameranie a výchovno–vzdelávacia orientácia školy

Proces výchovy a vzdelávania prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je najvyšším záväzným kurikulárnym dokumentom a predstavuje aj východisko pre vytvorenie školského vzdelávacieho programu.

Školský vzdelávací program „Hráme sa a spoznávame seba a svet“ obsahuje špecifiká so zameraním na kultúru a prírodu v regióne Spiš, ako aj k vytváraniu postoja k svojmu domovu a ľudovým tradíciám, k láske k prírode.

Individuálnym prístupom v pedagogickom procese budeme podporovať osobnostný rozvoj detí vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie a tak vytvárať predpoklady ich rozvoja aj poskytovaním nadštandardných služieb:

- „Detský aerobic“
- „Krúžok anglického jazyka“

 

Pracovníci MŠ:

Trieda žabiek: Slivková Jarmila - učiteľka

trieda žabiek                         Pustaiová Jana - učiteľka

Trieda lienok: Bc. Babíková Katarína - učiteľka

                        Timková Jana - učiteľka

trieda lienok

Trieda včielok: Bc. Tarkovacsová Zuzana - učiteľka

trieda vcielok                          Mgr. Janíková Adriana - učiteľka

 

Okuľárová Martina – školníčka

Brožová Marcela – upratovačka

Mihok Jozef – údržbár

 

Školská jedáleň:
Juháziová Soňa – vedúca ŠJ

Oravcová Milena – hlavná kuchárka
Krendželáková Oľga – pomocná sila v ŠJ
Bartošová Daniela – pomocná sila v ŠJ