Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

         Režim prevádzky materskej školy

od 11. januára 2021

 

Od 11. 1. 2021 bude otvorená naša materská škola len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

 

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené všetky materské školy v štandardnom režime.

 

Zároveň prosíme zákonných zástupcov detí, aby sa zodpovedne riadili všetkými rozhodnutiami vydávanými v súvislosti s pandémiou a v prípade, že nespadajú ani do jednej kategórie zamestnancov, ponechali svoje deti doma.

 

          Prosíme tých rodičov, ktorých dieťa nastúpi po vianočných prázdninách prvýkrát, aby pri nástupe priniesli Vyhlásenie o bezinfekčnosti (link nájdete nižšie).

          Školné pre 2 - 3 ročné deti sa od 1.1.2021 znižuje zo 40 eur na 18 eur.

              

 

           Platné hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19:

- do budovy môže vstúpiť rodič len s nasadený rúčkom, dieťa môže vstúpiť bez rúška (prosíme rodičov, aby si rúško na tvár nasadili už pred vstupom do budovy školy, nie pred dverami triedy alebo v šatni a mali ho na tvári počas celého pobytu v budove MŠ),

- dieťa môže v budove školy sprevádzať len jeden rodinný príslušník (nevstupujte do budovy dvaja rodičia, alebo v sprievode s ďalším dieťaťom, ktoré nenavštevuje MŠ).  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osoby, ktoré dieťa ráno odovzdáva učiteľke a v popoludňajších hodinách ho preberá.

- na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok a to v dňoch pondelok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod. Komunikáciu telefonicky odporúčame v pracovných dňoch v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod.

- dieťa môžete odovzdať iba učiteľke,

- pri vstupe do budovy si každý vstupujúci (aj dieťa) vydezinfikuje ruky, pred vstupom do triedy bude dieťaťu a sprevádzajúcej osobe odmeraná telesná teplota (údaje sa nikde nezaznamenávajú)

- pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) prinesie rodič nové vyhlásenie o bezinfekčnosti  http://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/ (príloha 4- Vyhlásenie zákonného zástupcu 29.10.2020)

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

- dieťa si nesmie do materskej školy priniesť žiadne hračky alebo iný materiál, príp. pomôcky z domáceho prostredia, platí to aj pre potraviny (ovocie, zelenina, cukrovinky, ktoré si deti prinášali počas narodenín alebo menín)

- dieťa s príznakom akéhokoľkvek  akútneho ochorenia nebude prijaté do MŠ; v prípade, že učiteľka zistí jeden z príznakov, dieťa bude s rúškom na tvári izolované v osobitnej miestnosti a bude privolaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol (ide o tieto príznaky: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,  náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest). Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa nejaký z týchto príznakov ochorenia vyskytol u dieťaťa večer, nasledujúci deň ho ponechali doma na pozorovanie;

- v prípade, ak má príznak akútneho ochorenia rodič alebo člen rodiny, ktorý sprevádza dieťa do MŠ, nesmie vstúpiť do budovy školy,

- v prípade nariadenej karantény je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti riaditeľku MŠ alebo triednu učiteľku,

- prosíme rodičov, aby malo dieťa na svojej značke pripravené vo vrecúšku rúško,

- čas strávený v MŠ obmedzte len na nevyhnutné minimum, nepostávajte na chodbách školy alebo v šatni

- v budove dodržiavajte odstupy

- prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ starý papier, zber starého papiera sa bude organizovať 3x v školskom roku, termíny zberu Vám upresníme

Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok.

 


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.