Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Oznam - VÝLET

Vážení rodičia, dňa 15.6.2021 (utorok) sa uskutoční v našej MŠ celoškolský výlet. Prosíme Vás, aby ste deťom zabalili malú sladkosť (nie čokoládovú, aby sa im v teplom počasí netopila), pitie a pršiplášť.

Ďakujeme a tešíme sa na nové zážitky

 

 

Prevádzka materskej školy

počas letných prázdnin

Naša materská škola bude počas letných prázdnin patriť pod tieto spádové MŠ:

1.-16.7.2021 - MŠ Gorazdova ul.

19.7.-6.8.2021 - MŠ Jilemnického ul.

9.-20.8.2021 - MŠ Slovenská ul.

Zákonný zástupca môže svoje dieťa prihlásiť na obdobie prázdninovej prevádzky prostredníctvom záväznej prihlášky do 18.6.2021. V záväznej prihláške je potrebné uviesť, počas ktorých týždňov bude dieťa MŠ navštevovať. Na základe tejto prihlášky bude stanovený poplatok, ktorý zákonný zástupca uhradí na účet svojej materskej školy do 30.6.2021.

Za každý týždeň dochádzky dieťaťa sa bude účtovať poplatok (školné) vo výške 4,50 €. Tento poplatok sa bude násobiť počtom týždňov, počas ktorých bude dieťa MŠ navštevovať.

K školnému sa bude účtovať režijný poplatok vo výške 22 € v danom mesiaci bez ohľadu na počet dní, počas ktorých bude dieťa v MŠ a bez ohľadu na vek dieťaťa (aj predškoláci). V prípade, že dieťa aj napriek záväznej prihláške do MŠ nenastúpi, zákonnému zástupcovi nevzniká nárok na vrátenie režijného poplatku.

Zriaďovateľ si vyhradzuje právo na úpravu harmonogramu prázdninovej prevádzky zúžením počtu tried v prípade, že aj napriek záväzným prihláškam nenastúpi nahlásený počet detí. O tejto zmene budú zákonní zástupcovia bezodkladne informovaní.

 

 

Informácie o nariadeniach MŠVaVSR

platné od 3.5.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa rodičia od 3.5.2021 nemusia preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Prosíme rodičov, aby pri nástupe dieťaťa do MŠ (pondelok) priniesli Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/ (Príloha č. 8 - Žiak a zákonný zástupca - Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.  

  Nový covid školský automat si môžete pozrieť na stránke Ministerstva školstva, taktiež podmienky vstupu

 https://www.minedu.sk/data/files/10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf.  

Všetky hygienické pravidlá uvedené nižšie ostávajú v platnosti.

Upozorňujeme rodičov, že podozrenie, resp. pozitivitu na toto ochorenie u dieťaťa alebo rodinného príslušníka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti je povinný zákonný zástupca oznámiť triednym učiteľkám alebo riaditeľke MŠ.

       

                

           Platné hygienické opatrenia

v súvislosti s pandémiou COVID-19:

- do budovy môže vstúpiť rodič len s nasadený rúškom, dieťa môže vstúpiť bez rúška (prosíme rodičov, aby si respirátor na tvár nasadili už pred vstupom do budovy školy, nie pred dverami triedy alebo v šatni a mali ho na tvári počas celého pobytu v budove MŠ),

- dieťa môže v budove školy sprevádzať len jeden rodinný príslušník (nevstupujte do budovy dvaja rodičia, alebo v sprievode s ďalším dieťaťom, ktoré nenavštevuje MŠ).  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osoby, ktoré dieťa ráno odovzdáva učiteľke a v popoludňajších hodinách ho preberá.

- na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok a to v dňoch pondelok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod. Komunikáciu telefonicky odporúčame v pracovných dňoch v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod.

- dieťa môžete odovzdať iba učiteľke,

- pri vstupe do budovy si každý vstupujúci (aj dieťa) vydezinfikuje ruky

- pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 2 dni (vrátane víkendov a sviatkov) prinesie rodič nové vyhlásenie o bezinfekčnosti, taktiež každý pondelok pri nástupe dieťaťa do MŠ

- pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

- dieťa si nesmie do materskej školy priniesť žiadne hračky alebo iný materiál, príp. pomôcky z domáceho prostredia, platí to aj pre potraviny (ovocie, zelenina, cukrovinky, ktoré si deti prinášali počas narodenín alebo menín)

- dieťa s príznakom akéhokoľkvek  akútneho ochorenia nebude prijaté do MŠ; v prípade, že učiteľka zistí jeden z príznakov, dieťa bude s rúškom na tvári izolované v osobitnej miestnosti a bude privolaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol (ide o tieto príznaky: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,  náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest). Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa nejaký z týchto príznakov ochorenia vyskytol u dieťaťa večer, nasledujúci deň ho ponechali doma na pozorovanie;

- v prípade, ak má príznak akútneho ochorenia rodič alebo člen rodiny, ktorý sprevádza dieťa do MŠ, nesmie vstúpiť do budovy školy,

- v prípade nariadenej karantény je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti riaditeľku MŠ alebo triednu učiteľku,

- prosíme rodičov, aby malo dieťa na svojej značke pripravené vo vrecúšku rúško,

- čas strávený v MŠ obmedzte len na nevyhnutné minimum, nepostávajte na chodbách školy alebo v šatni

- v budove dodržiavajte odstupy

- prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ starý papier, zber starého papiera sa bude organizovať 3x v školskom roku, termíny zberu Vám upresníme

 

 


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.