Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Prerušenie prevádzky materskej školy

Prevádzka materskej školy sa na základe rozhodnutia RÚVZ v Spišskej Novej Vsi prerušuje z dôvodu pozitívnych prípadov zamestnancov školy na ochorenie COVID 19 od 24.01.2022 do 31.01.2022. Prevádzka materskej školy bude obnovená od 01.02.2022 (utorok). Prosíme rodičov, aby pri akomkoľvek náznaku respiračného ochorenia dali svoje dieťa otestovať na  toto ochorenie. 

Pri nástupe dieťaťa Vás prosíme priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ďakujeme za pochopenie

  

V súvislosti s otváraním škôl a školských zariadení odo dňa 10. januára 2022 budú materské školy fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. 

Prosíme rodičov, aby boli zodpovední a nenosili do kolektívu svoje deti ani s najmenším príznakom ochorenia vzhľadom na vážnosť situácie. Pri nástupe je potrebné doniesť nové tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré si možete stiahnuť a vytlačiť  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ Toto tlačivo materská škola poskytovať nebude.

 

       Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu) rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto tlačivo Vám nebudeme poskytovať, preto Vás prosíme, aby ste si ho pripravili vopred a nemuseli sa tak zdržiavať pred dverami triedy z dôvodu adaptácie najmladších detí. Link na toto "vyhlásenie" Vám ponúkame tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ - Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

               

Informácie o nariadeniach MŠVaVSR

 

Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti. Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

  Nový covid školský automat si môžete pozrieť na stránke Ministerstva školstva  https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/ 

  

Všetky hygienické pravidlá uvedené nižšie ostávajú v platnosti.

Upozorňujeme rodičov, že podozrenie, resp. pozitivitu na toto ochorenie u dieťaťa alebo rodinného príslušníka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti je povinný zákonný zástupca oznámiť triednym učiteľkám alebo riaditeľke MŠ.

                    

            Platné hygienické opatrenia

v súvislosti s pandémiou COVID-19:

- do budovy môže vstúpiť rodič len s nasadený respirátorom (min. FFP2), dieťa môže vstúpiť bez rúška (prosíme rodičov, aby si respirátor na tvár nasadili už pred vstupom do budovy školy, nie pred dverami triedy alebo v šatni a mali ho na tvári počas celého pobytu v budove MŠ),

- dieťa môže v budove školy sprevádzať len jeden rodinný príslušník (nevstupujte do budovy dvaja rodičia, alebo v sprievode s ďalším dieťaťom, ktoré nenavštevuje MŠ).  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osoby, ktoré dieťa ráno odovzdáva učiteľke a v popoludňajších hodinách ho preberá.

- na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok a to v dňoch pondelok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod. Komunikáciu telefonicky odporúčame v pracovných dňoch v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod.

- dieťa môžete odovzdať iba učiteľke,

- pri vstupe do budovy si každý vstupujúci (aj dieťa) vydezinfikuje ruky

- pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 2 dni (vrátane víkendov a sviatkov) prinesie rodič nové vyhlásenie o bezinfekčnosti, taktiež každý pondelok pri nástupe dieťaťa do MŠ

- pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

- dieťa si nesmie do materskej školy priniesť žiadne hračky alebo iný materiál, príp. pomôcky z domáceho prostredia, platí to aj pre potraviny (ovocie, zelenina, cukrovinky, ktoré si deti prinášali počas narodenín alebo menín)

- dieťa s príznakom akéhokoľkvek  akútneho ochorenia nebude prijaté do MŠ; v prípade, že učiteľka zistí jeden z príznakov, dieťa bude s rúškom na tvári izolované v osobitnej miestnosti a bude privolaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol (ide o tieto príznaky: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,  náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest). Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa nejaký z týchto príznakov ochorenia vyskytol u dieťaťa večer, nasledujúci deň ho ponechali doma na pozorovanie;

- v prípade, ak má príznak akútneho ochorenia rodič alebo člen rodiny, ktorý sprevádza dieťa do MŠ, nesmie vstúpiť do budovy školy,

- v prípade nariadenej karantény je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti riaditeľku MŠ alebo triednu učiteľku,

- prosíme rodičov, aby malo dieťa na svojej značke pripravené vo vrecúšku rúško pre prípad choroby,

- čas strávený v MŠ obmedzte len na nevyhnutné minimum, nepostávajte na chodbách školy alebo v šatni

- v budove dodržiavajte odstupy

- prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ starý papier, zber starého papiera sa bude organizovať 3x v školskom roku, termíny zberu Vám upresníme

 

 


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.