Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Prosíme rodičov, aby boli zodpovední a nenosili do kolektívu svoje deti ani s najmenším príznakom ochorenia vzhľadom na vážnosť situácie. Pri nástupe je potrebné doniesť nové tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré si možete stiahnuť a vytlačiť  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ Toto tlačivo materská škola poskytovať nebude.

 

 

ŠTEDRÝ ADVENT

 Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s o.z. Život v meste organizovali zbierku na pomoc rodinám s deťmi a ľuďom v núdzi. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli do tejto zbierky.

 

 

      Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendu) rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto tlačivo Vám nebudeme poskytovať, preto Vás prosíme, aby ste si ho pripravili vopred a nemuseli sa tak zdržiavať pred dverami triedy z dôvodu adaptácie najmladších detí. Link na toto "vyhlásenie" Vám ponúkame tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ - Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Po prerušení dochádzky Vášho dieťaťa viac ako 5 pracovných dní rodič prinesie potvrdenie od detského lekára o tom, že dieťa je zdravé a môže nastúpiť do kolektívu.

        

 

Informácie o nariadeniach MŠVaVSR

 

Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti. Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

  Nový covid školský automat si môžete pozrieť na stránke Ministerstva školstva  https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/ 

  

Všetky hygienické pravidlá uvedené nižšie ostávajú v platnosti.

Upozorňujeme rodičov, že podozrenie, resp. pozitivitu na toto ochorenie u dieťaťa alebo rodinného príslušníka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti je povinný zákonný zástupca oznámiť triednym učiteľkám alebo riaditeľke MŠ.

                    

 

           Platné hygienické opatrenia

v súvislosti s pandémiou COVID-19:

- do budovy môže vstúpiť rodič len s nasadený respirátorom (min. FFP2), dieťa môže vstúpiť bez rúška (prosíme rodičov, aby si respirátor na tvár nasadili už pred vstupom do budovy školy, nie pred dverami triedy alebo v šatni a mali ho na tvári počas celého pobytu v budove MŠ),

- dieťa môže v budove školy sprevádzať len jeden rodinný príslušník (nevstupujte do budovy dvaja rodičia, alebo v sprievode s ďalším dieťaťom, ktoré nenavštevuje MŠ).  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osoby, ktoré dieťa ráno odovzdáva učiteľke a v popoludňajších hodinách ho preberá.

- na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok a to v dňoch pondelok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod. Komunikáciu telefonicky odporúčame v pracovných dňoch v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod.

- dieťa môžete odovzdať iba učiteľke,

- pri vstupe do budovy si každý vstupujúci (aj dieťa) vydezinfikuje ruky

- pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 2 dni (vrátane víkendov a sviatkov) prinesie rodič nové vyhlásenie o bezinfekčnosti, taktiež každý pondelok pri nástupe dieťaťa do MŠ

- pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

- dieťa si nesmie do materskej školy priniesť žiadne hračky alebo iný materiál, príp. pomôcky z domáceho prostredia, platí to aj pre potraviny (ovocie, zelenina, cukrovinky, ktoré si deti prinášali počas narodenín alebo menín)

- dieťa s príznakom akéhokoľkvek  akútneho ochorenia nebude prijaté do MŠ; v prípade, že učiteľka zistí jeden z príznakov, dieťa bude s rúškom na tvári izolované v osobitnej miestnosti a bude privolaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol (ide o tieto príznaky: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,  náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest). Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa nejaký z týchto príznakov ochorenia vyskytol u dieťaťa večer, nasledujúci deň ho ponechali doma na pozorovanie;

- v prípade, ak má príznak akútneho ochorenia rodič alebo člen rodiny, ktorý sprevádza dieťa do MŠ, nesmie vstúpiť do budovy školy,

- v prípade nariadenej karantény je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti riaditeľku MŠ alebo triednu učiteľku,

- prosíme rodičov, aby malo dieťa na svojej značke pripravené vo vrecúšku rúško pre prípad choroby,

- čas strávený v MŠ obmedzte len na nevyhnutné minimum, nepostávajte na chodbách školy alebo v šatni

- v budove dodržiavajte odstupy

- prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ starý papier, zber starého papiera sa bude organizovať 3x v školskom roku, termíny zberu Vám upresníme

 

 


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.