Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

6364fd4f8405d.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Zápis do MŠ

 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

 na predprimárne vzdelávanie

na školský rok 2024/2025

 

         Riaditeľka Materskej školy Slovenská 14, Spišská Nová Ves oznamuje, že zápis detí pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 02.05.2024 (štvrtok) a 03.05.2024 (piatok) od 8.00 do 11.00 hod. v kancelárii riaditeľky materskej školy. Rodičia, príp. zákonní zástupcovia prinesú vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti riaditeľke materskej školy osobne, pokiaľ je možné obaja rodičia a za prítomnosti dieťaťa.  

 

 žiadosť o prijatie do MŠ na stiahnutie

 lekárske potvrdenie na stiahnutie

Oznamy mesta:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa môžu  podávať od 2. mája 2024 do 15. mája 2024 (vrátane) doručením vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať (viď kontakty http://ssz.snv.sk/?load=11543249521369409).

​​​​​​​Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že na žiadosti doručené pred 2. májom 2024 sa prihliadať nebude!!!

K žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné priložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  od všeobecného lekára pre deti a dorast už potvrdené u lekára.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma (v súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon ):

1. dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné tzn. dieťa, ktoré do 31. 8. 2024 dovŕši 5 rokov a začína plniť POVINNÉ predprimárne vzdelávanie,

2. dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného v školskom roku 2023/2024 do 31. 8. 2024.

3. následne aj dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.08.2024 vek 4 rokov má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024 a písomné rozhodnutie doručí  zákonnému zástupcovi dieťaťa.


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.