Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Zápis detí na školský rok 2021/2022

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2021/2022 bude prebiehať od 1. mája do 31. mája 2021. Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť na stránke mesta 

http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/podavanie-ziadosti-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-na-skolsky-rok-20212022/5/index.html?cHash=76b1305325b8c9908a59667dabbb27f7 a vyplnené spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  poslať na e-mailovú adresu našej materskej školy msslovenska@mestosnv.sk

Z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení žiadame rodičov, aby využívali dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily, telefonicky a pod.), nakoľko do budovy školy nesmie vstúpiť žiadna cudzia osoba.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školyRozhodnutie bude z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení riaditeľka MŠ zasielať  na e-mailovú adresu, ktorú zákonní zástupcovia dieťaťa uvedú v žiadosti o prijatie od 1.6.2021.

 

 

Prevádzka materskej školy

od 7.apríla 2021

 

    Vážení rodičia,

     materská škola bude od 7.4.2021 (streda) fungovať v normálnom režime pre všetky deti. Naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia. Ďakujeme rodičom za ich dodržiavanie a zodpovednosť a veríme, že materská škola bude pracovať v bežnom režime už bez prerušení.

  Zákonný zástupca prinesie pri nástupe dieťaťa čestné prehlásenie 

 https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov.

Zároveň ostáva podmienka, že materskú školu môže navštevovať dieťa rodičov s platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní (toto nariadenie vychádza z rozhodnutia ministra školstva a z dôvodu zvýšeného počtu detí v triedach). Výnimku z testovania majú tí, ktorí prekonali ochorenie COVID 19, resp. rodičia, ktorí absolvovali druhé očkovanie proti tomuto ochoreniu a od druhého očkovania uplynulo viac ako 14 dní.

Upozorňujeme rodičov, že podozrenie, resp. pozitivitu na toto ochorenie u dieťaťa alebo rodinného príslušníka, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti je povinný zákonný zástupca oznámiť triednym učiteľkám alebo riaditeľke MŠ.

 

      Do budovy MŠ môže vstúpiť len osoba s platným negatívnym testom.

                 

           Platné hygienické opatrenia

v súvislosti s pandémiou COVID-19:

- do budovy môže vstúpiť rodič len s nasadený respirátorom (min. FFP2), dieťa môže vstúpiť bez rúška (prosíme rodičov, aby si respirátor na tvár nasadili už pred vstupom do budovy školy, nie pred dverami triedy alebo v šatni a mali ho na tvári počas celého pobytu v budove MŠ),

- dieťa môže v budove školy sprevádzať len jeden rodinný príslušník (nevstupujte do budovy dvaja rodičia, alebo v sprievode s ďalším dieťaťom, ktoré nenavštevuje MŠ).  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osoby, ktoré dieťa ráno odovzdáva učiteľke a v popoludňajších hodinách ho preberá.

- na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok a to v dňoch pondelok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod. Komunikáciu telefonicky odporúčame v pracovných dňoch v čase od 10.30 hod. do 11.30 hod.

- dieťa môžete odovzdať iba učiteľke,

- pri vstupe do budovy si každý vstupujúci (aj dieťa) vydezinfikuje ruky, pred vstupom do triedy bude dieťaťu a sprevádzajúcej osobe odmeraná telesná teplota (údaje sa nikde nezaznamenávajú)

- pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) prinesie rodič nové vyhlásenie o bezinfekčnosti  http://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020/ (príloha 4- Vyhlásenie zákonného zástupcu 29.10.2020)

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

- dieťa si nesmie do materskej školy priniesť žiadne hračky alebo iný materiál, príp. pomôcky z domáceho prostredia, platí to aj pre potraviny (ovocie, zelenina, cukrovinky, ktoré si deti prinášali počas narodenín alebo menín)

- dieťa s príznakom akéhokoľkvek  akútneho ochorenia nebude prijaté do MŠ; v prípade, že učiteľka zistí jeden z príznakov, dieťa bude s rúškom na tvári izolované v osobitnej miestnosti a bude privolaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol (ide o tieto príznaky: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,  náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest). Žiadame rodičov, aby v prípade, že sa nejaký z týchto príznakov ochorenia vyskytol u dieťaťa večer, nasledujúci deň ho ponechali doma na pozorovanie;

- v prípade, ak má príznak akútneho ochorenia rodič alebo člen rodiny, ktorý sprevádza dieťa do MŠ, nesmie vstúpiť do budovy školy,

- v prípade nariadenej karantény je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti riaditeľku MŠ alebo triednu učiteľku,

- prosíme rodičov, aby malo dieťa na svojej značke pripravené vo vrecúšku rúško,

- čas strávený v MŠ obmedzte len na nevyhnutné minimum, nepostávajte na chodbách školy alebo v šatni

- v budove dodržiavajte odstupy

- prosíme rodičov, aby nenosili do MŠ starý papier, zber starého papiera sa bude organizovať 3x v školskom roku, termíny zberu Vám upresníme

 

 


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.